เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ-ครั้งที-1-ปี-2567