สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นสถาบันการเงินแบบปิด คือไม่ได้เปิดรับบุคคลทั่วไป จะให้บริการทางการเงินได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมาชิกสหกรณ์ฯ  ทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกันโดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เพื่อต้องการแก้ปัญหาเศรษฐิกิจและสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน   โดยนำวิธีการสหกรณ์  และหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารจัดการ
ผู้เป็นสมาชิกจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องสะสมทุนเรือนหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

สมัครด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ๐ อายุ 20 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย
 • ๐ มีทะเบียนบ้านจริงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
 • ๐ มีความเห็นชอบต่อหลักการของสหกรณ์ ฯ
วิธีการสมัครสมาชิก
 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องแจ้งความจำนงและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร  พร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
      ที่สหกรณ์ฯ  กำหนดไว้ด้วยตนเอง
 2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีตามที่สหกรณ์ฯ ระบุ
 3. ผู้สมัครต้องสะสมเงินอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ อย่างน้อย 100 บาท ทั้งนี้เพื่อโอนเงินปันผลให้กับสมาชิก

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 2 ชุด   
 2. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ชุด

ค่าสมัครสมาชิก

 

ค่าสมัครขึ้นต่ำ 265 บาท แบ่งเป็น...

สะสมหุ้นขั้นต่ำ                                      100       บาท

เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ                    100       บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                             50        บาท

ค่าบำรุง ( ประจำปี )                                15        บาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

Klongchan Credit Union Cooperative Limited

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อ 02-022-7900 กด 0
E-mail: cukj2022@gmail.com, cuklongchan@yahoo.com

เวลาทำการ: อังคาร – เสาร์ 9:00 น. – 16:30 น.

จำนวนผู้เข้าชม

N/A

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด