สมัครสมาชิก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นสถาบันการเงินแบบปิด คือไม่ได้เปิดรับบุคคลทั่วไป จะให้บริการทางการเงินได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมาชิกสหกรณ์ฯ  ทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกันโดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เพื่อต้องการแก้ปัญหาเศรษฐิกิจและสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน   โดยนำวิธีการสหกรณ์  และหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารจัดการ
ผู้เป็นสมาชิกจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องสะสมทุนเรือนหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

สมัครด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ๐ อายุ 20 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย
  • ๐ มีทะเบียนบ้านจริงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  • ๐ มีความเห็นชอบต่อหลักการของสหกรณ์ ฯ