บริการเงินฝาก-ถอน

ประเภทออมทรัพย์คุ้มค่า
 ออมทรัพย์ธรรมดา

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100 บาท  และต้องมีเงิน
    คงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
2. ถอนได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนกรณี
    ถอนมากกว่า  1  ครั้ง  คิดค่าธรรมเนียมในการ
    ถอนร้อยละ 1  ต่อปี   ของจำนวนเงินที่ถอนขั้นต่ำ
    100 บาท

3. สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือน
    มิถุนายน และ สิ้นเดือนธันวาคมในอัตราร้อยละ
    1 ต่อปี
4.รองรับการหักบัญชีเพื่อโอนชำระเงินค่าหุ้นได้ 5. กรณีปิดบัญชีเงินฝากก่อน  6  เดือน   คิดค่า
    ธรรมเนียมขอปิด บัญชี 100 บาท

ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่า
 ออมทรัพย์พิเศษ 1

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องมี
    เงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
2. ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวน
    กรณีถอนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือนคิดค่าธรรม

    เนียมในการถอนร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่
    ถอน ขั้นต่ำ 100 บาท
3. ถอนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท แจ้งให้
    สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทำการ
4. สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ัง ทุกสิ้นเดือน
    มิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมในอัตราดังนี้

      จำนวนเงิน (บาท)        อัตราดอกเบี้ย (%)

     ไม่เกิน 5,000 บาท         งดจ่ายดอกเบี้ย

     5,001 - 50,000                 2

   50,001 - 500,000              2.5

 500,001 - 1,000,000             3

 ตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป           3.5


5. กรณีปิดบัญชีเงินฝากก่อน 6 เดือน คิดค่าธรรม
    เนียมขอปิดบัญชี 100 บาท

ประเภทออมทรัพย์ทวีค่า
 ออมทรัพย์พิเศษ 2

1. ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท     ต่องวด
2. ฝากทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามจำนวนเงินที่
    เปิดบัญชีระยะเวลารับฝาก 12 งวด
3. สหกรณ์ฯ จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุด
    ระยะเวลาการฝาก (12 งวด ในอัตราร้อยละ 3
    ต่อปี)
4. กรณีฝากไม่ประจำทุกเดือน หรือปิดบัญชีก่อนครบ
    กำหนดสหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และ
    คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท

แผ่นพับข้อมูลเงินฝาก

ดาวน์โหลดแผ่นพับ