ฝ่ายจัดการระดับบริหาร

ผู้จัดการ

อารีย์ แย้มบุญยิ่ง

ผู้จัดการสหกรณ์

รองผู้จัดการ1

จันทร์ฉาย ขันต์หัตถ์

ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและ

อาคาร/รักษาการ ผอ.ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

รองผู้จัดการ2

-

ผู้จัดการฝ่าย1

อนุพงศ์ วงค์ภักดี

ผอ.ฝ่ายกฎหมาย/รักษาการ
ผู้จัดการส่วนงานคดี

ผู้จัดการฝ่าย2

วันเพ็ญ ยอดดี

ผจก.อาวุโสส่วนการเงิน

ฝายการเงินและบริหารเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกฎหมาย

คุณัญญา รุณพันธุ์

ผจก.อาวุโสส่วนบัญชีและ
งบประมาณ
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

ผู้ชำนาญการพิเศษสำนักกฎหมาย

จันทร์แรม แห่งหน

ผจก.อาวุโสส่วนสินเชื่อ
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ และ
เงินฝาก