อาคารหลังเก่า
สมาชิกสหกรณ์ เหรียญบาท

รู้จักสหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น   จำกัด    มีที่มาจากความยากลำบากของผู้คนในชุมชนการเคหะคลองจั่น
เนื่องจากชุมชนคลองจั่น  เป็นชุมชนที่การเคหะแห่งชาติสร้างขึ้นมาใหม่จากทั่วทุกสารทิศเข้ามาอยู่อาศัย  ซึ่ง
ด้วยความหลากหลายของผู้คนทำให้ชุมชนแห่งนี้มีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ    และสังคมต่างๆ      เกิดขึ้น
มากมาย    ด้วยกลุ่มคน เพียง  22  คน กับทุนแรกเริ่มจำนวน  1,260  บาท    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน
คลองจั่นขณะนั้นจึงเริ่มต้นอย่างระมัดระวังท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจ     และสังคมของคนในชุมชนรวมทั้ง
ความไม่เชื่อมั่นของผู้คน

และด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกรูปแบบอย่างลงตัวการดำเนินงานของ  ‘สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด’  ในวันนี้จึงเป็นก้าวใหม่แห่งความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ขยายขอบเขตออกไปกว้างไกล และเป็นสากลมากขึ้น

จนกระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดในการจัดตั้ง  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนคลองจั่น  จำกัด  ขึ้นหลังจาก
ที่การเคหะ  แห่งชาติร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   เรื่อง วิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนขึ้นเมื่อวันที่  2425  กันยายน  2526  โดย
กำหนดแนวทางว่าวิธีการเครดิตยูเนี่ยนจะแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืนกสหกรณ์