ข่าวสารและกิจกรรม

สหกรณ์จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและการควบคุมภายในตามหลักธรรมภิบาล (Good Governance) วันที่ 7 ส.ค. 2560


สรุปรายงานการประชุม คกก.พบสมาชิก วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ


รายงานการร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้องคดีของสมาชิกเจ้าหนี้ ต่อสหกรณ์ฯ คลองจั่น ประธานคณะกรรมการ และอดีตประธานคณะกรรมการฯ สคจ. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


รายงานการร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้องคดีของสมาชิกเจ้าหนี้ ต่อสหกรณ์ฯ คลองจั่น ประธานคณะกรรมการ และอดีตประธานคณะกรรมการฯ สคจ. วันที่ 4 เมษายน 2561


ชี้แจงข้อเท็จจริงที่นายอริยะ เอี่ยมดิลลงศ์ สมาชิกสหกรณ์คลองจั่น เดินทางเข้าร้องเรียนสื่อมวลชน กรณีแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ คลองจั่น วันที่ 25 เมษายน 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครในตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


สรุปรายงานข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U Convention Hall


การให้บริการระบบ Call Center ในระบบใหม่ เริ่มใช้งาน 12 มิถุนายน 2561


รายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ฯ ที่ประกาศขาย